Μεταφορικά μέσα

αντιστοίχιση

Μετακινήστε την εικόνα από δεξιά στην εικόνα που ταιριάζει αριστερά