Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα asterakia.eu παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / μέλη της με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε το asterakia.eu ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με την εταιρεία ΝΙΚΟΔΕΛΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα της, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο asterakia.eu, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ΝΙΚΟΔΕΛΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της ΝΙΚΟΔΕΛΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η ΝΙΚΟΔΕΛΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας asterakia.eu, για την επικοινωνία με την εταιρία. Οι επισκέπτες του asterakia.eu διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα asterakia.eu σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την επιχείρηση, ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την ΝΙΚΟΔΕΛΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα asterakia.eu παρέχεται από την ΝΙΚΟΔΕΛΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ”. Η asterakia.eu δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη. Η ΝΙΚΟΔΕΛΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα asterakia.eu, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την asterakia.eu δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η ΝΙΚΟΔΕΛΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Δικαίωμα Αλλαγών

Η ΝΙΚΟΔΕΛΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

Εφαρμοστέος Νόμος – Διαφωνίες

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας asterakia.eu συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας asterakia.eu, και κατά συνέπεια της ΝΙΚΟΔΕΛΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας asterakia.eu ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια.